İletişim

APLISENS S.A.
Kayapa Sanayi Bölgesi Mavi Cad.
No:19 16315
Nilufer/Bursa/Türkiye
e-mail: info.tr@aplisens.com

tel. +90 (224) 411 04 54
GSM +90 (546) 224 04 42